Iga aasta 1. veebruariks esitab hallatav asutus vastavale ametiasutusele aruande Narva hallatava asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise kohta eelneval perioodil ning esitab vajadusel muudatusettepanekud Narva valdkonnapõhise arengukava muutmiseks (Narva linna arengudokumentide menetlemise kord § 23 p 2).

Aruannete esitamise tähtajad:

  • Õppe-kasvatustöö aruanne – iga-aastaselt, mai (aruandega saab tutvuda siin)
  • Arengukava täitmise aruanne – iga-aastaselt, 1. veebruariks
  • Lasteaia sisehindamise aruanne – iga-aastaselt, august

2017.-18. õppeaasta õppenõukogu istungite kinnitatud päevakavadega saab tutvuda siin.