hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostood lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe (mitu) esindaja. Lisaks neile nimetab valla-voi linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla voi linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- voi linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

HOOLEKOGU PÄDEVUS:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus est ning majandamisest;
  • annab direktorile ja valla- voi linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja valla- voi linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse voi valla- voi linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- voi linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt uks kord kvartalis hoolekogu esimehe voi direktori ettepanekul.

Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseis 2019.-2020. õppeaastal:

rühm    Sipsik                          Vita Golovko

rühm    Pääsuke                       Anastassia Grigorieva

rühm    Kureke                        Liudmila Zamiraeva

rühm    Mudilased                   Tatjana Vassiljeva

rühm Sõbralik pere                 Aleksandra Leštšuk

rühm Päikene                         Žhanna Nikonorova

rühm    Sipelgad                      Rimma Aleksejeva

rühm    Mesilased                    Nadia Lesonen

rühm    Kellukesed                  Evgeniya Persitskaya

rühm    Jonnipunnid                Marianna Reinkubjas

rühm    Tibud                          Jekaterina Verbitskaja

 

Õpetajate esindaja                  Jelena Skvortsova

Narva linna esindaja               Ilja Fjodorov