Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostood lasteasutuse personaliga. Lasteasutuse kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe (mitu) esindaja. Lisaks neile nimetab valla-voi linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla voi linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- voi linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

HOOLEKOGU PÄDEVUS:

  • kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevus est ning majandamisest;
  • annab direktorile ja valla- voi linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  • teeb direktorile ja valla- voi linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  • otsustab teisi käesoleva seaduse voi valla- voi linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

Hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- voi linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni. Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja. Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt uks kord kvartalis hoolekogu esimehe voi direktori ettepanekul.

Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseis 2022.-2023. õppeaastal:

rühm    Sipsik                                  Irina Derbenjova

rühm    Pääsuke                             Aleksandra Stepanova

rühm    Kureke                               Natalja Timofejeva

rühm    Mudilased                         Tatjana Miljutinova (esinaine)

rühm Sõbralik pere                       Marina Rajevskaja

rühm Päikene                                 Olga Lopattšenko

rühm    Sipelgad                             Jevgeniya Persitskaya

rühm    Mesilased                         Tatjana Goldman

rühm    Kellukesed                        Olesja Blinova

rühm    Jonnipunnid                      Julia Ossipova

rühm    Tibud                                  Marina Smirnova

 

Õpetajate esindaja                        Jelena Skvortsova

Narva linna esindaja                     Dmitri Djakov

Hoolekogu koosseisu kinnitamine