SUUNA SISU:

 • kuulamine;
 • rääkimine;
 • Eesti kultuuri tutvustamine.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

 • Peetakse oluliseks eesti keelt kuulata ja omandada keeleoskus tegevuste käigus, kus sõnalist suhtlemist toetab kontekst (nt ümbritsevad esemed jmt);
 • Pööratakse erilist tähelepanu erinevate meelte kaasamisele ja näitlikustamisele: kasutatakse miimikat, kehakeelt, žeste, intonatsiooni, muusikat, rütmi ja mitmesuguseid näitlikke vahendeid;
 • Suunatakse last õpitavat keelt kasutama igapäevategevustes ning suhtlemisel, luuakse selleks lapsi huvitavaid olukordi, sh väljaspool lasteaeda (kauplus, teater, spordivõistlus, õppekäik jm);
 • Korratakse õpitut erinevates kontekstides ja suhtlussituatsioonides, keeleõpet seotakse teiste tegevustega – liikumine, laulmine, käeline tegevus, vaatlemine jm;
 • Vestlusteemade valimisel lähtutakse lapse kogemustest, samateemalistest vestlustest rühmas või kodus (emakeeles);
 • Valitakse mitmekesiseid pildirikkaid ja lihtsama keelega raamatuid ettelugemiseks ja ühiseks lugemiseks

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted “Professionaalne eestikeelne rühmaõpetaja vene õppekeelega rühmas” projekti raames:

 • Kindlustada lapsele psühholoogiline heaolutunne –kaitstuse, ohutuse ja edukuse tunne,
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine,
 • Plaaniline ja katkematu , süstemaatiline ja järjepidev õppimine,
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ning teiste kultuuride eripäraga  arvestamine,
 • Grupiviisilised ja individuaalsed lähenemised  õpetamisel,
 • Mäng on vahend maailma tundmaõppimiseks ja koolieelikute õpetamise vorm.

 

Keelekümblusprogrammi põhimõtted on:

 • riikliku õppekava järgmine,
 • üks inimene – üks keel (osalise mudeliga keelekümblusrühmas üks õpetaja räägib ainult eesti keeles, teine – ainult vene keeles),
 • õpitamine vähemalt 50% ainetest sihtkeeles (käesoleval juhul eesti keeles),
 • järjekindel sihtkeele kasutus,
 • keeleõpe viiakse läbi mängulises vormis,
 • lapsekeskne rühmaruum,
 • perekonna osalus,
 • keeleprogramm ning täiskasvanute ja laste ühine tegevus peavad olema kooskõlas laste individuaalse arenguga ning arvestama laste isikupära ja perekondlikku tagapõhja,
 • õpetaja koolitus, metoodiline nõustamine