Vastavalt Avaliku teabe seadusele (AvTS) alates 01.01.2009 tuleb tagada asutuse dokumentidele juurdepääs dokumendiregistri kaudu v.a juurdepääsupiiranguga dokumendid (AvTS 12 lg § 4¹ )

Narva lasteaia Sipsik registreerimisele kuuluvate dokumentidega saab tutvuda Eesti koolide haldamise infosüsteemis (EKIS)