Koolieelse lasteasutuse seadus

Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Lastekaitseseadus

Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord

Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale

Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis

 

Narva linna koolieelsesse munitsipaallasteasutusse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine