Andmekaitsetingimused

Narva lasteaed Sipsik juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnoormidest.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on alushariduse pakkumine, lastele hoiu võimaldamine ning õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimine. Alushariduse pakkumisel, lastele hoiu võimaldamisel ja õppe- ning kasvatustegevuse läbiviimisel töötleb lasteaed isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik nende eesmärkide täitmiseks vastavalt koolieelse lasteasutuse seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Eesmärkide saavutamiseks töötleb lasteaed järgmisi andmeid: andmed laste kohta, andmed lapsevanemate kohta, andmed töötajate kohta.

Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks: Andmekaitse_nousolek

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida asutuse andmekaitse küsimuste lahendamist, on lasteaia sekretär-asjaajaja Alla Jagutkina. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda lasteaia sekretäri poole e-posti aadressil narvasipsik@gmail.com või telefonil: 35 92 107.

Narva linna munitsipaalasutuste andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab alates 24.11.2022 linnavalitsuse teenistuja Anastassia Moldon.

Isikuandmete töötlemise toiminguid puudutavate küsimuste korral on võimalik pöörduda andmekaitse spetsialisti poole aadressil andmekaitse@narva.ee või telefonil +372 3599180.

 

Andmekaitsetingimused