Koolieelne lasteasutus Sipsik (nr 31) avas uksed 18. detsembril 1978 aastal. Lasteaed avati tolleaegse Puuvillakombinaadi Kreenholmi Manufaktuur poolt, kes oli kuni 1991. aastani lasteaia  pidajaks-hooldajaks. 

Lasteaed on saanud endale nime Eno Raua raamatu “Sipsik” järgi. Lasteaial on oma lipp, millel on kujutatud nukk Sipsik. Lasteaial on oma hümn. Lasteaia moto on “Tervis – see on vahva!”

Lasteaed toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Oma tegevuses juhindub lasteaed EV Haridusseadusest, Koolieelse lasteasutuse seadusest, EV Haridus- ja teadusministeeriumi normatiivaktidest, kohaliku omavalitsuse  korralduse seadusest, teistest õigusaktidest ja linna kultuuriosakonna käskkirjadest ja korraldustest.

LASTEAIA MISSIOON 

 • Tagada lapse üldine ja spetsiaalne valmisolek süstemaatiliseks õppeprotsessiks koolis, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.
 • Toetada ja abistada lapsevanemaid laste kodusel kasvatamisel ja tervikliku isiksuse kujundamisel koolieelsel perioodil.
 • Tõsta lasteaia sotsiaalset seisundit ja rolli linnaelanike hulgas.

LASTEAIA VISIOON

Koolieelne lasteasutus Sipsik on asutus, kus:

 • on tagatud arendav keskkond loob parimad tingimused lapse vaimseks, füüsiliseks ja psüühiliseks arenguks, vastutustundliku suhtumise kujundamiseks oma tervisesse.
 • toimuvad laste, pedagoogide ja lastevanemate vastastikune tegevus ühiste ürituste läbiviimisel: peod, kontserdid, etendused, ekskursioonid, tegevused, temaatilised õhtud, tervisepäevad, spordivõistlused, konkursid, näitused.
 • õpetajate professionaalne pedagoogiline meisterlikkus ja kompetentsus võimaldab teostada pedagoogiliste eesmärkide ja ülesannete paindlikku realiseerimist.
 • uute metoodikate, tehnoloogiate ja programmide juurutamine aitab tagada lapse täisväärtuslikku ja harmoonilist arengut, tema füsioloogilist, sotsiaalset ja psühholoogilist valmisolekut koolis õppimiseks.

LASTEAIA EESMÄRK

tagada lapsele tervise säilitamise võimalus lasteaias viibimise perioodil, kujundada temas terve eluviisi hoiakuid, anda teadmisi, oskusi ja kogemusi, õpetada neid kasutama igapäevases elus.

LASTEAIA PÕHIÜLESANDED

 • luua lasteaias kõik vajalikud tingimused, et kindlustada koolieelikute täisväärtuslik hoid.
 • luua keskkond, mis hoiab ja tugevdab lapse tervist ning soodustab nende emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.
 • luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennastusaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav.
 • luua tingimused riigikeele põhialuste ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks; laste, nende vanemate ja lasteaia töötajate integreerimiseks eesti ühiskonda
 • abistada peret õppimise ja kasvatusega seotud küsimuste lahendamisel, kaasata vanemaid lasteaia igapäevastesse toimingutesse.