SUUNA SISU:

  • laulmine;
  • muusika kuulamine;
  • muusikalis-rütmiline liikumine;
  • pillimäng.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel:

  • On esikohal emotsionaalne ja aktiivne muusikaalane tegevus;
  • Kujundatakse ja arendatakse lapse muusikalis-loomingulisi võimeid, samuti kultuurilis-sotsiaalset aktiivsust ning väärtushinnanguid;
  • Arvestatakse lapse individuaalseid eeldusi ning toetutakse eduelamusele ja tunnustusele;
  • Kasutatakse muusikat lõimiva tegevusena ka teistes õppe- ja kasvatustegevuse valdkondades nagu Keel ja kõneKunst jne; muusika on igapäevaelu osa, nii argi- kui ka pidulike sündmuste puhul;
  • Seostatakse üksteisega muusika kuulamine, laulmine, pillimäng, muusikalis-rütmiline liikumine, mängud ja tantsud;
  • Muusikapalade (laulud, palad muusika kuulamiseks, tantsud ja mängud, pillilood) valikul arvestatakse laste huvidega ning ea- ja jõukohasusega.