Lasteaeda vastuvõtt

Lapse lasteaeda vastuvõtt toimub Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/416012013065 ).

Lapsele koha saamiseks tuleb laps lisada järjekorda. Lapse lasteaia järjekorda panemiseks tuleb täita vastava sisuline taotlus  ning esitada see lasteaia direktorile allkirjastatult kas e-posti või posti teel. Taotlust saab täita ka kohapeal. Koos taotlusega tuleb esitada ka lapse sünnitunnistuse koopiat.

Rühmade komplekteerimine toimub hiljemalt 5. septembriks.

Lapsevanem peab kinnitama lapse vastuvõtmise nõusoleku hiljemalt 25.augustiks kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (paberkandjal või e-posti teel) ja teatama lapse tuleku täpset kuupäeva.

Kui mõni koht vabaneb, siis pakutakse seda järjekorras esimesele ootavatele lapsele esimesel võimalusel.

Vabade kohtade olemasolul toimub laste lasteaeda vastuvõtt kogu aasta kestel.

Lasteaiast lahkumine

Lasteaiast lahkumine toimub Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/416012013065 ).

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem direktorile vastavasisulise avalduse kas e-posti või posti teel või täidab see kohapeal.

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa ning toidukulu kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.